disclaimer Holistisch herstel

Algemene disclaimer

https://www.holistischherstel.nl, hierna te noemen holistischherstel.nl, verleent je hierbij toegang tot holistischherstel.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere met zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.


Holistischherstel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Holistischherstel.nl spant zich in om de inhoud van holistischherstel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op holistischherstel.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van holistischherstel.nl.


In het bijzonder zijn alle prijzen op holistischherstel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op holistischherstel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan holistischherstel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij holistischherstel.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van holistischherstel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Medische disclaimer

De informatie op Holistisch Herstel is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.


De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.


In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:


  • het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  • de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.


Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.


Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts.


‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

 In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.


De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen of andere methoden om herstel te bevorderen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.


Medische vragen

Omdat holistischherstel.nl in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.


Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van holistischherstel.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Holistischherstel.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via holistischherstel.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit holistischherstel.nl wordt verwezen.


CONTACT MET COACHES EN THERAPEUTEN

Het contact met coaches en therapeuten geschied op basis van de algemene voorwaarden, privacyverklaring en/of disclaimer van de desbetreffende coach of therapeut. Holistischherstel.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de communicatie tussen coach of therapeut en bezoekers.